10 lat Uczelni

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

W sobotę 2 października Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni zainaugurowała kolejny rok akademicki. Wyjątkowo uroczyście i w nietypowym miejscu - w podziemiach bocheńskiej kopalni soli, w Komorze Ważyn - ponieważ uczelnia obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia.

Wpis został dokonany 7 września 2000 roku pod numerem 47, co świadczy, że WSE jest jedną ze starszych uczelni niepublicznych, biorąc pod uwagą około 300 tego typu jednostek funkcjonujących obecnie w Polsce. Taki jubileusz musi skłaniać do wspomnień, refleksji i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość.

Misją, którą sformułowano tworząc WSE, jest "stwarzanie absolwentom szkół średnich z terenów Małopolski położonych między Wisłą a Dunajcem możliwości zdobycia solidnego wykształcenia ekonomicznego na poziomie wyższych studiów zawodowych, bez konieczności wyjazdu poza miejsce stałego zamieszkania. Dzięki temu będą mogli pozwolić sobie na studia ci, których nie stać na pokrycie kosztów mieszkania i utrzymania w dużych ośrodkach akademickich". Na 10-lecie działalności uczelnia zebrała wiele życzeń skutecznego wypełniania tego zapisu.

W okresie owych 10 lat uczelnia wykształciła ponad 1250 studentów, otwierała też nowe kierunki kształcenia, dostosowując się do trendów i oczekiwań na rynku pracy. W bieżącym roku edukację zaczęło tu kolejnych 90 żaków.

Reprezentantom tej grupy wręczono indeksy, a rektor uczelni prof. WSE dr Elżbieta Maciejowska dokonała symbolicznej immatrykulacji. Grupa absolwentów otrzymała również dyplomy ukończenia studiów.

 

Początki były trudne lecz przy wsparciu ze strony ówczesnych władz samorządowych, reprezentowanych wówczas przez burmistrza Bochni Pana Wojciecha Cholewę, Wójta Gminy Bochnia Pana Jerzego Lysego i starostę bocheńskiego Pana Ludwika Węgrzyna starania zostały uwieńczone sukcesem.

Spośród wymienionych osób niewątpliwie największe zasługi dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni posiada Pan Wojciech Cholewa i Jemu też należą się szczególne podziękowania za wszystko co w minionych latach swoją postawą i decyzjami zrobił dla powstania i rozwoju WSE w Bochni.

To On jako burmistrz udzielił uczelni oficjalnie formalnego wsparcia, co miało istotne znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku w ministerstwie, a także przekonał radnych i uzyskał ich zgodę na oddanie w użytkowanie WSE w Bochni budynku byłej szkoły podstawowej nr 4, co warunkowało wówczas i nadal zapewnia możliwość funkcjonowania uczelni na terenie miasta. Z perspektywy czasu widać też, jak wielkie znaczenie miało i ma wypracowanie przez Pana Burmistrza Cholewę i ugruntowanie w świadomości działaczy samorządowych oraz promowanie w lokalnym środowisku wizji Bochni jako miasta akademickiego i systematyczne budowanie przez wiele lat atmosfery przychylności oraz wsparcia dla jej działań i rozwoju.

Również Pan Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński okazał wiele życzliwości i pomocy w okresie tworzenia i pierwszych lat działalności uczelni, jak również później i obecnie i o tym należy pamiętać.

Siedzibą uczelni stał się budynek byłej szkoły podstawowej przy ul. Trudnej 1, udostępniony uczelni na zasadach komercyjnych przez władze miasta.

Po przeprowadzeniu prac remontowych budynku przy ul. Trudnej 1, zajęcia są prowadzone w siedzibie uczelni, m. in. w auli wyposażonej w system nagłaśniający i audiowizualny. Została także nowocześnie wyposażona wielostanowiskowa pracownia informatyczna i co bardzo ważne - biblioteka, której księgozbiór obecnie liczy już około 4,2 tys. woluminów, nie licząc wielu periodyków.

Niemal od początku istnienia uczelni rozwijano w niej działalność naukową. Przejawem tej aktywności stało się stworzenie cyklicznego wydawnictwa w formie Zeszytów Naukowych WSE w Bochni pod łacińską nazwą Folia Oeconomica Bochniensia. Pierwszy numer Zeszytów został opublikowany w roku 2003, a więc w roku jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Bochnia. Wydawnictwo to stało się forum wymiany myśli naukowej z różnych obszarów ekonomii i przez kolejne lata ugruntowało swoją pozycję wśród polskich publikacji z tej dziedziny.

Innym praktycznym wyrazem realizacji misji WSE w Bochni było utworzenia Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego, który rozpoczął działalność w marcu 2008 roku. Ma on między innymi za zadanie aktywizację intelektualną środowiska mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, poprzez stworzenie platformy przekazu i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich – chcących wiedzieć więcej. Jest formą promocji przez WSE w Bochni kształcenia ustawicznego i wspierania działań temu służących.

Z okazji jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni założyciel tej uczelni Spółka Edukacja Ekonomiczna ufundowała medal pamiątkowy z myślą o wszystkich – przyjaciołach szkoły, tj. osobach, które w minionym okresie w taki czy inny sposób przyczyniły się do jej rozwoju.

Medal ten jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich wyróżnionym za współdziałanie z władzami uczelni i wspierania ich działań, stwarzanie atmosfery życzliwości i zrozumienia dla roli szkoły wyższej w budowaniu potencjału intelektualnego i kulturalnego społeczności Ziemi Bocheńskiej i regionu oraz warunków właściwych dla wypełniania misji uczelni.

Pozostaje zatem ufać, że wszystko to sprawi, że w kolejnym dziesięcioleciu WSE dobrze będzie wypełniać swoją misję i skutecznie wzbogacać potencjał intelektualny nie tylko studentów, lecz także - poprzez Bocheński Uniwersytet Otwarty i inne formy aktywizacji – dobrze służyć lokalnej społeczności i korzystnie wpływać na życie społeczne i gospodarcze miasta i regionu.

Galeria zdjęc:
 
Powrót