WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM - 11 CZERWCA 2011

11 CZERWCA 2011

 

WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM 2011

oraz

TURNIEJ WIEDZY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

 

W sobotę 11 czerwca w auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom 2010 studiów sześciosemestralnych.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Rektor dr Elżbiety Maciejowskiej.

W pierwszych słowach Pani Rektor powitała zaproszonych gości, absolwentów oraz uczestników turnieju wiedzy społeczno-ekonomicznej.

Eliminacje do finału TWSE odbyły się wcześniej również w sobotę 11 czerwca.

A oto słowa, które Pani Rektor skierowała do absolwentów:

„Drodzy absolwenci!

Kiedy wczoraj myślałam o tym, jakimi słowami mam zwrócić się do Was podczas tego pożegnalnego spotkania, przyszło mi do głowy, aby zastanowić się nad emocjami, odczuciami, które będą nam dzisiaj towarzyszyć. Nam – to znaczy wszystkim, którzy uczestniczyli w trwającym trzy lata procesie kształcenia, zakończonym obroną pracy dyplomowej. Nam – to znaczy przede wszystkim Wam, którzy dzisiaj uroczyście odbieracie dyplomy, ale także nam, czyli nauczycielom akademickim, którzy w osiągnięciu tego szczęśliwego końca Wam pomogli. Niektóre z tych odczuć i emocji są bowiem wspólne, choć ich przesłanki są różne.

Radość i satysfakcja to te stany ducha które są dziś wspólne wszystkim. Wy cieszycie się, że przeszliście przez kolejny, trudny, wymagający ogromnego wysiłku, etap życia. Jesteście zadowoleni, że słusznie podjęliście kiedyś decyzję o studiowaniu.

Macie satysfakcję, że udało się Wam, mimo trudności i zwątpień, osiągnąć zamierzony cel.

Jesteście dumni, że możecie w rodzinie, miejscu zamieszkania czy miejscu pracy pochwalić się dyplomem ukończenia, co prawda na razie tylko pierwszego etapu, ale jednak wyższych studiów.

My cieszymy się, że kolejny – ósmy już w historii uczelni – rocznik studentów pomyślnie zakończył naukę. Mamy satysfakcję, że nasza praca przyniosła już owocne rezultaty w postaci Waszych dyplomów i będzie przynosić je w przyszłości, kiedy zdobytą wiedzę będziecie wykorzystywać w pracy zawodowej.

Ale wszystkie te emocje owiewa mgiełka żalu i smutku rozstania. Rozstajecie się z murami uczelni, z jej pracownikami, często także z koleżankami i kolegami, których tu poznaliście. Kończycie pewien etap życia, który teraz oceniacie może różnie, ale z perspektywy czasu będziecie na pewno wspominać mile i z sentymentem.

A teraz przed Wami decyzja: studiować dalej czy nie. Niektórzy zdążyli już ją podjąć i rozpoczęli studia magisterskie. Inni są zdecydowani i zrobią to w nowym roku akademickim. Jeszcze inni wahają się lub z różnych powodów zrezygnowali. Do tych ostatnich pozwolę sobie skierować gorący apel: znajdźcie w sobie na tyle siły i determinacji aby podjąć dalsze studia. Jeśli nie teraz, to w przyszłości, bo obecne uwarunkowania życiowe bywają różne. Pamiętajcie, że na naukę nigdy nie jest za późno. To zwiększy Wasze poczucie wartości, spełnienia i siłę przebicia w dalszym życiu. Wcześniej czy później przyniesie pozytywne rezultaty.

Na koniec, w imieniu władz uczelni, wszystkich jej pracowników i swoim własnym chcę Wam życzyć sukcesów w dalszych studiach, satysfakcji w pracy zawodowej, szczęścia, radości i pomyślności w życiu osobistym. A najbardziej – zdrowia, bo gdy będziemy zdrowi, to z całą resztą poradzimy sobie sami.

 

Następnym punktem programu była zgodnie z tradycją naszych pożegnań z absolwentami prezentacja pracy dyplomowej przez jednego z najlepszych absolwentów Marcina Kierepkę.

Tytuł pracy to: WPŁYW KURSÓW WALUTOWYCH NA IMPORT POLSKI W LATACH 1991-2008.

W tym roku najlepszych studentów jest aż jedenastu.

 

Później przystąpiono do najważniejszej części uroczystości, czyli wręczenia dyplomów. W pierwszej kolejności Pani Rektor zaprosiła tych absolwentów, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym, a następnie pozostałych w porządku alfabetycznym, wg listy odczytywanej przez Dziekana mgr. Adama Wawrzyckiego. Niestety nie wszyscy absolwenci mogli przybyć na uroczystość z powodu obowiązków uczelnianych lub zawodowych. Najlepsi absolwenci, oprócz dyplomów i pamiątkowego katalogu ABSOLWENCI 2010, otrzymali również drobne upominki, ufundowane przez burmistrza m. Bochnia, starostę bocheńskiego, wójta gminy Bochnia oraz założyciela uczelni – Spółkę z o.o. Edukacja Ekonomiczna. Nagrody najlepszym wręczył Kanclerz mgr. Jerzy Wojnar.

 

Uczelnia nasza od początku swojego istnienia stara się utrzymywać kontakty ze swoimi absolwentami i interesować się ich losami. Znowelizowana przed kilkoma tygodniami ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada wręcz na uczelnie taki obowiązek. Dlatego też absolwenci WSE, w ciągu najbliższych pięciu lat kilkakrotnie otrzymają ankiety monitorujące ich postępy w dalszym kształceniu i pracy zawodowej. Odpowiedź na te ankiety nie jest oczywiście przymusowa.

 

Kilka miesięcy temu powstał projekt zmierzający do utrzymania bliższej więzi absolwentów z uczelnią. Jest to pomysł powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów WSE w Bochni.

Na czele grupy założycielskiej stanęła absolwentka WSE sprzed kilku lat, p. Ewa Kasprzyk, która przybliżyła wszystkim tą inicjatywę.

 

A oto co powiedziała Ewa Kasprzyk:

Na wniosek Pani Rektor zwołano grupę ambitnych ludzi będących absolwentami WSE. W dniu 22 marca 2011 roku podczas zebrania założycielskiego przystąpiono do pracy nad powstaniem Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, z dużym wsparciem uczelni, a przede wszystkim Pana dr Andrzeja Sułkowskiego. Dzięki dużemu zaangażowaniu osób pracujących nad tym projektem w dniu 15 kwietnia 2011 roku zostały złożone dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym.

A oto cele Stowarzyszenia: 

Budowanie i umacnianie pozycji absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Bochni,  w lokalnym środowisku oraz zwiększanie ich roli w życiu społecznym.

1)                  Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w celu podnoszenia kwalifikacji
 i poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między absolwentami  i Uczelnią.

2)                  Działalność naukowa  w zakresie nauk ekonomicznych oraz popularyzacja dorobku naukowego Uczelni i jej absolwentów.

3)                  Działalność kulturalna mająca na celu utrzymanie więzi między absolwentami a Uczelnią, w tym organizacja zjazdów rocznikowych.

4)                  Udzielanie koleżeńskiej pomocy absolwentom, szczególnie członkom Stowarzyszenia.

5)                  Działalność charytatywna na rzecz absolwentów, w szczególności członków Stowarzyszenia,
i studentów Uczelni.

6)                  Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej
i obywatelskiej.

7)                  Podejmowanie inicjatyw i organizowanie współdziałania absolwentów na rzecz promocji
i rozwoju Uczelni oraz wzrostu jej rangi i znaczenia.

 

Poza celami statutowymi jest także wiele pomysłów, które Stowarzyszenie chce realizować i które nie zostały tutaj ujęte.

 

Wszyscy absolwenci WSE zostali zaproszeni do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów i aby tego dokonać poproszeni o wypełnienie i złożenie w sekretariacie deklaracji.

 

Dalej Ewa Kasprzyk mówiła:

„Z dniem 27 lutego w dzień Rocznicy Lokacji Miasta Bochni grupa fascynatów historią działająca przy naszej uczelni, o nazwie Najemnicy Bocheńscy za zgodą  uczelni i przy dużym jej wsparciu, a także przy dużym zaangażowaniu i pomocy dr Andrzeja Sułkowskiego powołała Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”.

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku zostały złożone dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie ma na celu:

a)                  popularyzację obyczajów różnych okresów historycznych,

b)                  popularyzację historii i walorów historycznych regionu w kraju i za granicą,

c)                  pogłębianie znajomości historii i literatury historycznej,

d)                  popularyzację zabytków Bocheńszczyzny,

e)                  promowanie działalności naukowej i działalności kulturalnej członków stowarzyszenia.”

 

Ewa Kasprzyk zaprosiła chętnych do współpracy. Szczegóły zapisów można znaleźć na stronie internetowej Najemników Bocheńskich lub na stronie internetowej WSE.

Na tym p. Ewa Kasprzyk zakończyła swoje wystąpienie dziękując wszystkim za uwagę.

 

Następnie znów zabrała głos Pani Rektor mówiąc:

„Od kilku lat odbywa się w naszej uczelni turniej wiedzy społeczno-ekonomicznej, w którym uczestniczą uczniowie szkół średnich powiatu bocheńskiego i powiatów ościennych. Laureaci tego turnieju otrzymują w nagrodę prawo do bezpłatnego studiowania na I roku. Koszt tych nagród pokrywa założyciel uczelni. Postanowiliśmy w tym roku połączyć finał tego turnieju z uroczystością pożegnania absolwentów i zaprosić na nią jego finalistów. W ten sposób potencjalni studenci uczestniczą w pożegnaniu absolwentów, a absolwenci witają beanów.”

O przedstawienie wyników turniejowych zmagań, które odbyły się przed dwiema godzinami, Pani Rektor poprosiła przewodniczącego komisji turniejowej, prof. dr. hab. Ryszarda Szewczyka, a o wręczenie nagród – Kanclerza mgr. Jerzego Wojnara.

Indeksy oraz nagrody otrzymali:

- Mateusz Imiołek z I LO w Bochni

- Michał Łapczyński z I LO w Bochni

- Ewa Palczewska z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

 

Pani Rektor podziękowała za uczestnictwo w uroczystości wszystkim przybyłym, w szczególności zaproszonym gościom. Wszystkich uczestników uroczystości Pani Rektor zaprosiła do biblioteki na spotkanie przy kawie.

Galeria zdjęc:
 
Powrót