Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

W dniu 1 października 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/12 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. W ten sposób rozpoczęty został już jedenasty rok działalności uczelni.

Uroczystości poprzedziła Msza św. w kościele szkolnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, z udziałem JM Rektora, władz uczelni, Rady Patronackiej, przedstawicieli Samorządu Studenckiego i grup studentów oraz kandydatów na studentów. Piękną oprawę wokalną zapewnił znany chór bocheński Salt Singers.

Po nabożeństwie jego uczestnicy, w asyście „rycerzy i niewiast” ze Stowarzyszenia  Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, działającego przy WSE w Bochni, przeszli do siedziby uczelni, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość inauguracji, z udziałem władz samorządowych reprezentowanych między innymi przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego, Zastępcę Wójta Gminy Bochnia Stanisława Bukowca i Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, a także członków Rady Patronackiej WSE w Bochni i innych zaproszonych gości. JM Rektor prof. WSE dr Elżbieta Maciejowska w przemówieniu przedstawiła aktualną ofertę kształcenia w WSE w Bochni oraz sytuację szkolnictwa wyższego po wprowadzeniu istotnych zmian w przepisach prawa, zadania uczelni z tego wynikające oraz trudności, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach w związku z niżem demograficznym. Został także odczytany list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego do rektorów szkół wyższych i społeczności akademickiej, a także listy kilku gości, zaproszonych przez władze uczelni, a nieobecnych na inauguracji z powodu innych obowiązków, między innymi od Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie prof. nadzw. SGH dr hab., doc. INE PAN Elżbiety Mączyńskiej. W krótkich wystąpieniach starosta, burmistrz oraz członek Rady Patronackiej, były starosta powiatu bocheńskiego Ludwik Węgrzyn podkreślali znaczenie WSE w Bochni dla rozwoju kapitału ludzkiego w całym rejonie i przekazali życzenia sukcesów na niwie edukacji, zarówno pracownikom uczelni jak i jej studentom.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja, w ramach której kandydaci na studentów złożyli ślubowanie, zostali pasowani na studentów przez uderzenie w ramię berłem rektorskim, a następnie odebrali indeksy z rąk Dziekana Wydziału Ekonomii i Humanistyki mgr. Adama Wawrzyckiego. Po tym akcie JM Rektor ogłosiła wszem i wobec, że rok akademicki 2011/2012 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni został rozpoczęty i wygłosiła tradycyjną formułę: QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT (Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności).

Zamknięciem tego etapu uroczystości było odśpiewanie przez chór Salt Singers i uczestników spotkania starej pieśni studenckiej Gaudeamus.

Nowym studentom serdeczne życzenia pomyślności w nauce, ale także przeżycia wielkiej przygody życiowej, a szczególnie nowych, trwałych przyjaźni, złożyła przedstawicielka Samorządu Studenckiego Pani Agnieszka Nizioł. Po niej zabrała głos Pani Ewa Kasprzyk – współzałożyciel i prezes utworzonego w roku 2011 Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Oprócz tradycyjnych życzeń dla Beanów, przedstawiła przesłanki powstania i główne cele Stowarzyszenia oraz zaapelowała do wszystkich absolwentów o włączenie się w jego działalność.

Następnie odbyła się miła uroczystość wręczenia przez Kanclerza mgr. Jerzego Wojnara, wyróżniającym się w nauce w roku 2010 studentkom i studentom WSE, dyplomu - decyzji o przyznaniu im na rok akademicki 2011/12 stypendium Rektora dla najlepszych studentów WSE w Bochni. Najwyższe wyniki w minionym roku uzyskały studentki: Sylwia Witkowska (średnia ocen 4,71), Beata Szczygieł (4,65) oraz ex aequo Joanna Machał i Jadwiga Gawlikowska (4,62).

Zwieńczeniem uroczystości, a jednocześnie pierwszym elementem procesu dydaktycznego w nowym roku akademickim, był bardzo ciekawy i wygłoszony po mistrzowsku wykład inauguracyjny dr. Leopolda Zgody pod tytułem „Miejsce i zadania etyki w systemie życia społecznego”.

Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.

Galeria zdjęc:
 
Powrót