Sprawozdanie z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013

W sobotę 29 września 2012 roku, już po raz dwunasty, w WSE w Bochni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Tradycyjnie, oficjalna uroczystość została poprzedzona mszą św. w kościele szkolnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, w której uczestniczyły władze uczelni z JM Panią Rektor na czele, przedstawiciele Samorządu Studenckiego i grup studentów oraz kandydatów na studentów, a także Rady Patronackiej.

Uroczystości inauguracyjne odbyły się w auli budynku – siedzibie Uczelni przy ul. Trudnej, z udziałem władz samorządowych reprezentowanych między innymi przez Starostę Bocheńskiego Pana Jacka Pająka oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Bochnia Pana Tomasza Przybyło, a także członków Rady Patronackiej WSE w Bochni, w tym byłego burmistrza Bochni Pana Wojciecha Cholewy i innych zaproszonych gości.

JM Rektor prof. WSE dr Elżbieta Maciejowska w przemówieniu scharakteryzowała pokrótce działalność edukacyjną WSE w Bochni oraz działania podejmowane przez Uczelnię w związku  z wdrażaniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji i szeregiem zmian wprowadzonych nowelizacją Prawa o szkolnictwie wyższym.

Następnie prof. WSE dr hab. Ryszard Szewczyk, były wieloletni Rektor WSE w Bochni, odczytał list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, skierowany z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego do rektorów szkół wyższych i społeczności akademickiej, a także listy przesłane przez kilka osób, zaproszonych przez władze uczelni, a nieobecnych na inauguracji z powodu innych obowiązków.

Spośród gości najpierw głos zabrał Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk, który podkreślił istotne znaczenie działalności WSE w Bochni dla kształtowania potencjału intelektualnego Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Zastępca Burmistrza Bochni Pan Tomasz Przybyło odczytał list Burmistrza Miasta Bochnia Pana Stefana Kolasińskiego, skierowany do władz oraz studentów WSE w Bochni. Do życzeń w nim zawartych Pan Tomasz Przybyło dołączył także własne, życząc władzom i kadrze Uczelni wysokich efektów i satysfakcji z pracy dydaktycznej, a studentom i obecnym na sali jeszcze kandydatom na studentów nie tylko skutecznego zdobywania wiedzy, przejawiającego się wysokimi wynikami w nauce, lecz także nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.

Dr inż. Andrzej Sułkowski, jako Prezes Spółki Edukacja Ekonomiczna – założyciela WSE w Bochni, przedstawił wielkie zasługi Pana Wojciecha Cholewy, w okresie tworzenia Uczelni i w okresie pierwszych lat jej działalności - burmistrza miasta Bochnia, dla powstania i rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, a następnie wręczył Mu okolicznościowy medal wybity z okazji jubileuszu X-lecia WSE w Bochni. Dziękując za to wyróżnienie, Pan Wojciech Cholewa w kilku słowach przypomniał działania podejmowane w ww. okresie, a następnie złożył życzenia władzom i kadrze Uczelni oraz wszystkim jej studentom.

Głos zabrała także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani Katarzyna Szewczyk. Życzyła władzom Uczelni i jej nowym studentom pomyślności w pracy i w nauce, a tym ostatnim - także aktywnego uczestniczenia w pracy Uczelni i przeżycia wielkiej przygody życiowej.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja, w ramach której kandydaci na studentów złożyli ślubowanie, zostali pasowani na studentów przez uderzenie w ramię berłem rektorskim oraz odebrali indeksy z rąk Dziekana Wydziału Ekonomii i Humanistyki mgr. Adama Wawrzyckiego.

Po akcie ślubowania JM Rektor dopełniła formalności i ogłosiła wszem i wobec, że rok akademicki 2012/2013 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni został rozpoczęty i wygłosiła tradycyjną formułę: QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT (Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności).

Następnie miała miejsce uroczystość wręczenia przez Kanclerza WSE mgr. Jerzego Wojnara, studentkom wyróżniającym się w nauce w minionym roku akademickim, dyplomu - decyzji o przyznaniu im na rok akademicki 2012/13 stypendium Rektora dla najlepszych studentów WSE w Bochni. Spośród wyróżnionych, w roku akademickim 2011/2012 najlepsze wyniki uzyskały studentki: Anetta Chowaniec i Anna Jeziorek ze średnią 4,69 oraz Ewelina Kaszowska – 4,65.

Końcowym, bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dziekana Wydziału Finansów i Humanistyki oraz Kanclerza WSE w Bochni dyplomów ukończenia Uczelni. Absolwenci o najwyższych ocenach w dyplomie wystąpili w specjalnych togach, co dodatkowo podkreślało rangę tej ceremonii.

Zwieńczeniem uroczystości inauguracyjnych, a zarazem tradycyjnie pierwszym elementem procesu dydaktycznego w nowym roku akademickim 2012/2013, był wykład pod tytułem „Zasada sprawiedliwości podatkowej a przedmiot opodatkowania” wygłoszony przez Panią prof. dr. hab. Marię Kosek-Wojnar. Pani Profesor, odwołując się do istoty, funkcji i „filozofii” danin publicznych oraz licznych przykładów, w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny przedstawiła złożone zagadnienia tak istotne zarówno dla obywateli oraz jednostek gospodarczych jak i funkcjonowania państwa.

Całość uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.

Galeria zdjęc:
 
Powrót