KONSOLIDACJA

Wiele osób intryguje zapewne wiszący od pewnego czasu na ogrodzeniu budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni banner informujący o konsolidacji bocheńskiej uczelni oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Warto więc wyjaśnić, o co w tej sprawie chodzi.

Wskutek pogłębiającego się niżu demograficznego maleje z roku na rok liczba absolwentów szkół średnich, które „dostarczają” studentów m.in. Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. Jak wiadomo, WSE w Bochni jest uczelnią prywatną, dla której jedynym źródłem pokrycia kosztów działania są dochody z czesnego. W kosztach tych zaś przeszło 80% stanowią koszty osobowe. Warto przy tym podkreślić, że Założyciel Uczelni, którym formalnie jest Edukacja Ekonomiczna sp. z o.o., a faktycznie 11 osób tworzących trzon kadry naukowo-dydaktycznej  WSE, nie czerpie zysków z tytułu „posiadania” szkoły wyższej; wszelkie jej wpływy przeznaczane są zgodnie z prawem na cele statutowe Uczelni.

Wobec drastycznego zmniejszenia liczby studentów w ubiegłym roku, a tym samym zmniejszenia o prawie połowę dochodów z czesnego, pojawiło się widmo likwidacji uczelni, która przez ostatnich 13 lat stwarzała młodzieży z bliższych i dalszych okolic Bochni szanse studiowania na jednym z najlepszych kierunków ekonomicznych bez konieczności wyjazdu z rodzinnego domu, a więc po zdecydowanie niższych kosztach. Aby do tego nie dopuścić, założyciele postanowili poszukać innego rozwiązania, godząc się solidarnie pracować do tego czasu za ustawową minimalną płacę. Dzięki temu Uczelnia przetrwała kolejny rok akademicki, nie tracąc płynności finansowej. Rozwiązanie zaś nastąpiło dzięki nawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach (WSzETiNS). Jej założyciele zdecydowali się obecnie przejąć określone ustawowo prawa i obowiązki założyciela WSE w Bochni, a docelowo włączyć bocheńską alma mater w struktury swojej uczelni, zapewniając z jednej strony możliwość studiowania, jak dotąd, na kierunku Finanse i rachunkowość na terenie Bochni, a z drugiej – rozszerzając ofertę edukacyjną o te kierunki, które uczelnia kielecka ma w swojej ofercie, włącznie z możliwością podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Ekonomia (szczegóły tutaj).

Na razie trwają formalne procedury związane z przeniesieniem przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego uprawnień do prowadzenia bocheńskiej Uczelni na nowy podmiot. Za wcześnie jest więc, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach. Pewne jest jednakże to, co zostało uzgodnione w zawartym w dniu 7 czerwca br. porozumieniu pomiędzy Założycielami obu uczelni oraz to, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. I tak:

1.      Studenci, którzy rozpoczęli już studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni zakończą je – oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów – na dotychczasowych warunkach i dostaną dyplomy licencjata WSE w Bochni.  Jeżeli zechcą, będą mogli rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w WSETINS w Kielcach lub w jakiejkolwiek innej uczelni oferującej studia magisterskie. Władze WSETINS rozważają różne warianty logistyczne, nie wykluczając drugiego stopnia tych studiów w Bochni.

2.      Studenci, którzy rozpoczną studia w roku bieżącym, będą studiować na kierunku Finanse i rachunkowość w Bochni, ale na zmienionych nieco zasadach odpłatności, takich samych, jakie obowiązują w Kielcach (szczegóły tutaj). Do czasu zakończenia procesu konsolidacyjnego będą studentami WSE w Bochni.

3.      Zdecydowana większość nauczycieli akademickich, w tym wszyscy tworzący tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i rachunkowość, będą uczyć w Bochni nadal, co stanowi gwarancję utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu studiów. Ewentualne zmiany, po uważnej analizie potrzeb i możliwości, nastąpią w grupie nauczycieli pracujących na umowy cywilno-prawne.

4.      Oprócz kierunku Finanse i rachunkowość, który od 13 lat prowadzony jest w WSE w Bochni, wszystkim kandydatom oferowane są od tego roku studia na kierunkach prowadzonych w WSETiNS w Kielcach, a także różne studia podyplomowe i kursy (szczegóły tutaj)

5.       Bocheńscy studenci zostaną włączeni w program współpracy zagranicznej kieleckiej Uczelni, zyskując możliwość korzystania m.in. z praktyk zagranicznych.

Podsumowując, decyzja podjęta przez dotychczasowe władze Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni wydaje się być w aktualnych warunkach rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza z punktu widzenia obecnych i przyszłych studentów. Dzięki niej bowiem młodzież z Bochni i okolic będzie mogła nadal zdobywać wiedzę na atrakcyjnych kierunkach studiów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z mieszkaniem poza domem rodzinnym, a jednocześnie korzystać z szeregu możliwości stwarzanych studentom przez WSzETiNS w Kielcach, w szczególności z wymiany i praktyk zagranicznych, czy kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Warto na koniec przytoczyć słownikową definicję pojęcia KONSOLIDACJA – zjednoczenie  (połączenie) w celu wzmocnienia. Taki właśnie jest główny cel opisanych powyżej działań władz WSE w Bochni i WSzETiNS w Kielcach; nie tylko ochrona uczelni bocheńskiej przed skutkami kryzysu demograficznego, lecz przede wszystkim nadanie jej działalności nowego impulsu rozwojowego i wzmocnienie jej pozycji na małopolskim rynku szkolnictwa wyższego.

 
Powrót