O uczelni
 

KIM JESTEŚMY OBECNIE

W roku 2014, po 13. latach działalności WSE W Bochni, z powodów podanych poniżej, nastąpiła konsolidacja naszej uczelni z wiodącą w rejonie świętokrzyskim uczelnią niepubliczną - Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach (WSzETiNS). Po konsolidacji obie uczelnie działają w ramach wspólnej struktury edukacyjnej, która przyjęła nazwę
Staropolska Szkoła Wyższa (StSW). Siedzibą jej władz są Kielce, natomiast nasza uczelnia ma obecnie, zgodnie z art. 85 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, status Wydziału Zamiejscowego StSW w Kielcach.

PRZYCZYNY ZMIAN

Wskutek pogłębiającego się niżu demograficznego maleje z roku na rok liczba absolwentów szkół średnich, które „dostarczają” studentów m.in. Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. Jak wiadomo, WSE w Bochni jest uczelnią prywatną, dla której jedynym źródłem pokrycia kosztów działania są dochody z czesnego. W kosztach tych zaś przeszło 80% stanowią koszty osobowe. Warto przy tym podkreślić, że Założyciel Uczelni, którym formalnie jest Edukacja Ekonomiczna sp. z o.o., a faktycznie 11 osób tworzących trzon kadry naukowo-dydaktycznej WSE, nie czerpie zysków z tytułu „posiadania” szkoły wyższej; wszelkie jej wpływy przeznaczane są zgodnie z prawem na cele statutowe Uczelni.
Wobec drastycznego zmniejszenia liczby studentów w ubiegłym roku, a tym samym zmniejszenia o prawie połowę dochodów z czesnego, pojawiło się widmo likwidacji uczelni, która przez ostatnich 13 lat stwarzała młodzieży z bliższych i dalszych okolic Bochni szanse studiowania na jednym z najlepszych kierunków ekonomicznych bez konieczności wyjazdu z rodzinnego domu, a więc po zdecydowanie niższych kosztach. Aby do tego nie dopuścić, założyciele postanowili poszukać innego rozwiązania, godząc się solidarnie pracować do tego czasu za ustawową minimalną płacę. Dzięki temu Uczelnia przetrwała kolejny rok akademicki, nie tracąc płynności finansowej. Rozwiązanie zaś nastąpiło dzięki nawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach (WSzETiNS). Jej założyciele zdecydowali się obecnie przejąć określone ustawowo prawa i obowiązki założyciela WSE w Bochni, a docelowo włączyć bocheńską alma mater w struktury swojej uczelni i przekształcić WSE w jej Wydział Zamiejscowy. W związku z tym, że nasza uczelnia stała się w ten sposób istotnym elementem struktury uczelni kieleckiej, której władze dokonały – za zgodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –zmiany nazwy z dotychczasowej Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach (WSzETiNS) na Staropolska Szkoła Wyższa (StSW). Wskutek tego oficjalna nazwa naszej uczelni bocheńskiej uległa zmianie na Wydział Zamiejscowy w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

EFEKTY ZMIAN


Dzięki wyżej opisanym zmianom formalno-organizacyjnym zapewniona została z jednej strony możliwość studiowania, jak dotąd, na kierunku Finanse i rachunkowość na terenie Bochni, a z drugiej – rozszerzając ofertę edukacyjną o te kierunki, które uczelnia kielecka ma w swojej ofercie, włącznie z możliwością podjęcia w Bochni studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Ekonomia. Prowadzona jest także rekrutacja na studia I stopnia - inżynierskie na kierunku Gospodarka przestrzenna.
Na razie trwają formalne procedury związane z przeniesieniem przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego uprawnień do prowadzenia bocheńskiej Uczelni na nowy podmiot. Za wcześnie jest więc, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach. Pewne jest jednakże to, co zostało uzgodnione w zawartym w dniu 7 czerwca br. porozumieniu pomiędzy Założycielami obu uczelni oraz to, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Dla pełnej jasności co do statusu obecnych i przyszłych studentów, informujemy że:

1. Studenci, którzy rozpoczęli już studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni zakończą je – oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów – na dotychczasowych warunkach i dostaną dyplomy licencjata WSE w Bochni. Jeżeli zechcą, będą mogli od 1 października 2014 r. kontynuować w Bochni kształcenie na poziomie magisterskim w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia lub w jakiejkolwiek innej uczelni oferującej studia magisterskie.
2. Studenci, którzy rozpoczną studia w roku bieżącym (od 1 października 2014 roku) i w latach następnych, będą studentami Staropolskiej Szkoły Wyższej i studiować będą w Bochni na zmienionych nieco zasadach odpłatności, takich samych, jakie obowiązują w Kielcach.
3. Zdecydowana większość nauczycieli akademickich, a szczególnie tworzący trzon kadry, czyli stanowiący tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i rachunkowość, będą uczyć w Bochni nadal, co stanowi gwarancję utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu studiów.
4. Oprócz studiów I stopnia – licencjackich w ramach kierunku Finanse i rachunkowość, na którym od 13 lat kształcimy w Bochni, od 1 października 2014 roku wszystkim kandydatom oferowane są w Wydziale bocheńskim także studia II stopnia - magisterskie na kierunku Ekonomia oraz studia I stopnia - inżynierskie na kierunku Gospodarka przestrzenna, a również studia podyplomowe i kursy prowadzone w StSW w Kielcach.
5. Bocheńscy studenci zostali włączeni w program współpracy zagranicznej Staropolskiej Szkoły Wyższej, zyskując możliwość korzystania m.in. z praktyk i studiów zagranicznych.

PODSUMOWANIE

Decyzja podjęta przez dotychczasowe władze Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni jest naszym zdaniem w aktualnych warunkach rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza z punktu widzenia obecnych i przyszłych studentów. Dzięki niej bowiem młodzież z Bochni i okolic będzie mogła nadal zdobywać wiedzę na atrakcyjnych kierunkach studiów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z mieszkaniem poza domem rodzinnym, a jednocześnie korzystać z szeregu możliwości stwarzanych studentom przez StSW w Kielcach, w szczególności z wymiany i praktyk zagranicznych, czy kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
Warto na koniec przytoczyć słownikową definicję pojęcia KONSOLIDACJA – zjednoczenie (połączenie) w celu wzmocnienia. Taki właśnie jest główny cel opisanych powyżej działań; nie tylko ochrona uczelni bocheńskiej przed skutkami kryzysu demograficznego, lecz przede wszystkim nadanie jej działalności nowego impulsu rozwojowego i wzmocnienie jej pozycji na małopolskim rynku szkolnictwa wyższego.
 
Powrót